Anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică


Capitolul XVI. Cottolengo nr.

Revista "9 Mai - Ziua Europei" Nr. 7 / 2017

Chesterton întrebă pe un student: - Pentru a-1 învăța latina pe Johnny, ce trebuie să cunoști mai întâi? Latina, desigur. Acest răspuns al scânteietorului gânditor și stilist englez ar servi tot așa de bine și drept formulă sintetică pentru a exprima esența pedagogiei lui Don Bosco.

anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică

El pleca de la cunoașterea băieților așa cum erau ei aievea, pentru ai face să devină așa cum îi dorea. Astăzi trebuie să fim cu luare aminte asupra acestui lucru, din clipa în care domnește o completă anarhie în ceea ce privește scopul însuși pe care și-1 fixează educatorii.

Globalizare Si Identitate | PDF

Educația nu e educație decât atunci când are la bază o religie și o metafizică justă a existenței, căci altfel înseamnă să lucrezi fără plan. Pedagogia este doar o metodică și nicidecum o Filosofie a vieții.

Noi nu ne vom opri aici spre a arăta, ceea ce alții au tăcut deja, că, din clipa în care educația, vrând-nevrând, tot trebuie să apeleze și să se întemeieze pe o religie, e de preferat ca aceasta să fie aceea ce singură exprimă integral adevărul: religia Bisericii lui Hristos. E întregul om care trebuie să se înalțe. Și în toată viața sa, și prin toată viața sa, această ascensiune trebuie să se întâmple.

Nici o filosofie a vieții nu e anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică de splendidă, nici o concepție despre om atât de bogată în resurse, chiar și sub aspect pur uman, ca aceea adusă pe pământ de Fiul Omului și pe care Don Bosco n-a făcut decât s-o pună practic în valoare, la rândul său. Don Bosco, educatorul, nu lucrează decât cu ceea ce este real și, fiind un Sfânt, lucrează în primul rând cu marile și supremele realități.

anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică

Planul său de formare a omului de mâine din copilul de azi nu mai era o născocire arbitrară a unei pedagogii clădite pe gratuități și inconsistențe - ci era planul însuși al Supremului Artist.

El știa că fiecare suflet are destinul său propriu și de neînlocuit, dar și resurse necesare pentru a-și îndeplini misiunea unică. E1 știa că Dumnezeu i-a rânduit fiecăruia chemarea în funcție de posibilitățile lui concrete și personale și că, dacă un anumit ins are anumite porniri, acestea, chiar dacă-1 expun la riscuri, nu trebuie suprimate, ci doar curățite de rău și orientate, dirijate, strunite spre bine și transfigurate de un Ideal atotcuceritor. Căci pornirile arzătoare, deși sunt încărcate de riscuri, ele sunt pline și de promisiuni.

E mult mai greu pentru un semănător, desigur, să ducă un sac de grâu curat și cu bob mare decât unul de pleavă, dar e o trudă ce se răsplătește cu prisosință. E mai puțin riscant a mânui o baterie de buzunar decât a dirija o centrală de înaltă tensiune.

  • CEEOL - Article Detail
  • Următorul punct este reprezentat de discursurile grupurilor politice.

Dar și în rezultatele practice, ce deosebire! E1 n-a urmărit abstracțiile himerice ale unor pedagogi de manual, nici n-a placat silnic și pe dinafară preceptele nivelatoare și ireale ale unei înțelepciuni omenești, ce-ar vrea să reducă toate la numitor comun. El n-a urmărit decât gândul Creatorului, ce, înscriind structural în firea și temperamentul fiecăruia o chemare precisă de realizat, îi oferă, deopotrivă și cu prisosință, toate mijloacele, energiile naturale și supranaturale ce-i lipsesc spre a o și înfăptui.

Iată de ce, el a ajuns cel mai mare educator al veacului trecut, fără pretenția de a fi un teoretician al pedagogiei.

Varianta completă 27 Septembrie 2019 Din nou cu gândul și fapta spre RELIGIE

Dimpotrivă, încu doi ani înainte de a muri, Pr. Dupuy, rectorul Seminarului teologic din Montpellier îl ruga stăruitor, pentru a doua oară, să-i dezvăluie secretul pedagogiei sale. La o primă scrisoare, Don Bosco răspunse simplu:, De la băieții mei obțin tot ce vreau, cu ajutorul fricii de Dumnezeu pe care o poartă în inimă.

Cum se desăvârșește opera? Vă rog, Părinte, dați-mi cheia sistemului dumneavoastră educativ, pentru a-1 folosi și eu spre binele seminariștilor mei. Dar eu totdeauna am mers înainte călăuzit numai de inspirațiile Cerului și de împrejurări. Spunea adevărul, deși apariția sa în câmpul pedagogic e revoluționară.

Capitolul XVI. Educatorul

E1 a fost un inventator pe cât de îndrăzneț, pe atât de încununat de succes; de un succes așa cum numai unui mare Sfânt îi era la îndemână.

Căci Mâna care 1-a condus, nu era omenească, ci a lui Dumnezeu Însuși. Înțelepciunea Lui, ce îndrumă cu precizie comparativ cu toate astrele vizibile sau pierdute în adâncurile insondabile ale cosmosului, fiecare pe drumul său, are o grijă incomparabil mai mare de destinul fiecărui suflet în parte decât de întregul univers fizic. De aceea Don Bosco nici n-a avut o altă grijă în afară de aceea de a-L seconda.

În aceste două cuvinte este cuprins, credem, tot secretul sistemului lui Don Bosco: acela de a fi Sfânt și Geniu. Că au fost acestea inspirații ale Cerului și cât au fost de extraordinare am amintit în capitolul precedent. Și le-a avut, fiindcă era Sfânt: e adevărat că sfințenia a fost atât de anevoioasă pentru el, dar ea se revanșa acum cu prisosință.

Să nu se uite că nu inspirațiile și revelațiile formează substanța Sfințeniei, ci virtutea! E mare lucru a citi în inimi, dar mult mai mare e a trăi în ele si a le forma după chipul bunătății tale. De aceea, pentru Don Bosco, pedagogia nu se reduce la un truc metodic, la o formulă aparent fericită, la un expedient.

anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică

Ea e mult mai mult: ea înseamnă a rupe viață din propria viață, exemplu viu din propria trăire, virtute din propria virtute, suflet din propriul suflet, pentru a le împărtăși prin iubire și sub semnul bucuriei celor mici.

Iată de ce, singurii și adevărații educatori din totdeauna, sunt și rămân sfinții. Numai ei au, de altfel, zâmbetul pururi pe buze și inalterabila bucurie în suflet. Căci virtutea, aureolată de nimbul bucuriei, e singura ce-i fascinează pe tineri. Prezența lui Don Bosco era pentru cei din jur ca o primăvară.

Inimile tuturor, a celor mai mici mai ales, îi primeau directivele așa cum brazda reavănă așteaptă primăvara sămânța cea mai bună, pentru a rodi din belșug. Iar Cerul însuși, prin inspirațiile sale, își asumă sarcina de a asigura calitatea seminței. Ar părea o indicație de simplu oportunism pedagogic pe când, de fapt, în felul în care o înțelege Don Bosco, ea relevă geniul.

S-a spus despre strategii geniali că ceea ce-i deosebește de cei de rând e însușirea pe care o au ei de a-și vedea dușmanul și propriile forțe nu așa cum erau acum un an, o lună sau o săptămână, ci așa cum armatele combatante sunt în ansamblul lor hic et nunc, adică aici și acum, și de a prolita fără întârziere chiar și de cele mai mici avantaje ce li se oferă.

Unele mici sondări ce trec neobservate sau unele mișcări de front ce nu spun nimic strategilor de rând, pentru intuiția lor genială, sunt o adevărată revelație. Educația, la rândul ei, e tot o strategie, dintre toate cea anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică importantă, căci trebuie să asigure triumful binelui și harul în suflet nu mai mult în timp, ci pentru eternitate.

Sunt unii educatori ce prind pe tineri într-un silogism imuabil: ei identifică greșeala cu cel ce greșește și sentința lor e definitivă. Nu numai că nu se străduiesc să-i ajute pe aceștia să se reabiliteze, dar nici chiar simpla posibilitate teoretică a reabilitării nu o mai admit. Ce strigătoare nedreptate! Ei confundă anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică cu fragilitatea, buruiana cu grădina ce deseori are totuși un pământ foarte bun, dar neîntreținut.

Solul nu e sterp, ci doar neroditor, fiindcă e neîngrijit. Don Bosco nu era orb să nu vadă lipsurile și defectele băieților săi, era chiar mai avizat decât toți pedagogii. Atât că intuiția lui pătrundea dincolo de defecte și știa descoperi și dispozițiile bune latente anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică șansele de viitor. Anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică ce se întâmpla uneori chiar împotriva voinței mărturisite a tânărului vezi cazul lui Dominic Albanello din cap.

XV subcapitol El nu le cerea mai mult băieților săi decât puteau ei da, dar le cerea tot ce le cerea și Dumnezeu, căci îi cunoștea mai bine decât se cunoșteau ei înșiși, mulțumită acelei pătrunderi pe care numai geniile o au.

Pentru un asemenea ceas, pentru unul singur, aș da toată deșteptăciunea mea, toată deșteptăciunea voastră, toată deșteptăciunea tuturor bufonilor de pe întreg pământul, iar pe urmă, poate, mi s-ar părea că am furat-o. Or, sfinții știu prea bine că Dumnezeu nu cere nimănui decât ceea ce El însuși a hotărât dinainte să-i acorde. Când un geniu mai are, pe lângă sfințenia autentică, și darul charismatic de a citi în inimi, nu poate să nu reușească desăvârșit și în educație.

Aceasta i-a și fost principala operă a vieții.

anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică

Adevărată capodoperă ce a stârnit uimirea anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică. Foerster, deși protestant, îl numește:, marele educator italian Cine a spus aceste cuvinte nu a citit, desigur, nici Enciclicele lui Leon XIII, și nu a răsfoit nici noul Cod de Drept Canonic și nici nu știa că Institutele lui Don Bosco varsă an de an, în viața socială, multe mii de tineri, sustrași delicvenței, instruiți și educați. Această minune a carității nu este ea, oare, o splendidă Bazilică ce-și aruncă mândră spre Ceruri turnurile și glugile sale?

XI - nu este oare cel mai bun comentariu și cea mai splendidă justificare a acestei aserțiuni, ce-ar părea la prima vedere hazardată? Ceea ce este mai remarcabil, în această întâmplare fără pereche în toată istoria pedagogiei, este faptul că acești băieți nu erau băieții săi, pe care să-i cunoască intim și să-i vadă zi de zi trăind cu el în Oratoriu, ci tineri sub 21 de ani ce nu-1 întâlniseră decât ocazional, și încă în împrejurări total nefavorabile.

Un om care putea acid hialuronic hyamira așa ceva putea face orice! Dar și ce strivitor răspuns li se dă astfel absurdelor prejudecăți freudiste, că Religia nu ar fi decât o născocire fantezistă și fără valoare. Dacă acest miracol pedagogic, a fost săvârșit de Anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică Bosco prin Religie, ea este totuși o forță, o grozavă forță!

Dintr-o adunătură de tineri pervertiți, Don Bosco a făcut un corp disciplinat de suflete curate și docile, ca îngerii! Dar am fi nedrepți dacă nu am recunoaște că și Freudismul e capabil de Tocmai anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică cu o conștiință mai delicată și mai nevinovați sunt cei ce, odată corupți, sunt mai îndârjiți în a-i strica și pe alții.

Misterios fenomen psihologic de răzbunare în compensație! Și anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică toate acestea, în clipele de singurătate, ei își mai amintesc de proporțiile și intensitatea luptei dinainte de prima alunecare și acel paroxism de tortură interioară pe care 1-au experimentat înainte ca nevinovăția să le fi fost definitiv izgonită din suflet!

Sufletul copilului își are tragediile lui și înainte de o cădere propriu-zisă. Ferice de el dacă harul lui Dumnezeu și o mână de părinte 1-a oprit la timp!

Cine ar putea oare descrie atrocitatea remușcărilor după prima greșeală conștientă din, copilărie, chiar dacă, în anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică, ea a fost nu numai departe de linia păcatului de moarte, ci aproape un nimic? E desigur îndurerarea și tânguirea Spiritului Sfânt ce, întristat, plânge în noi cu suspinuri negrăite Copilăria este cel mai sacru lucru pe pământ. Nu ignorăm faptul că Freud e de altă părere.

Globalizare Si Identitate

Constituțională e altceva: incapacitatea lui Freud pentru filosofie. El nu reușește în nici un chip să deosebească lucruri care, prin esența lor, sunt structural diferite. În tot cazul, obtuzitatea filosofică poate fi cel mult un handicap, nicidecum un argument ce să justifice tezele greșite asupra a ceea ce este sau nu normal în copilărie. Dar chiar dacă au fost psihanaliștii cei care au descoperit un anumit adevăr, el tot adevăr rămâne și aparține de drept Adevărului Întrupat, așa cum vom arăta imediat.

Rostul adevărurilor parțiale este de a continua acea eliberare a noastră săvârșită fără de noi, care nu se poate desăvârși fără noi și fără contribuția noastră, contribuție care include și progresul în adevăr, nu numai în bine și în har.

Trebuie să amintim însă, în prealabil, că există o tendință raționalistă larg răspândită printre cei ce se ocupă de educație, și anume că aceasta constă în a-1 face pe un tânăr conștient de ceva.

Aceasta mai ales în ceea ce privește chinuitoarele probleme ridicate de crizele pubertății și adolescenței.

Mihai Eminescu, Opere IX

Minți și judecăți superficiale, ei confundă instrucția cu educația și urmărirea cronicii sportive cu atletismul. Partea de adevăr a acestei teorii e sublinierea faptului că moralitatea, considerând-o în esența ei și în abstract, e de ordin rațional. Ea se întemeiază pe rațiune, pe această aptitudine a intelectului nostru de a discerne raporturile esențiale de finalitate dintre ființe. E aspectul esențial pe care-1 nesocotesc psihanaliștii.

Pe de altă parte, cu tot dreptul susțin psihanaliștii că, în concret și în general, rațiunea nu joacă un prea mare rol în comportamentul uman.

Practic, raționalul din om e deseori strivit de irațional și subconștient. Un adevăr dureros, dar nu mai puțin uman. Știm prea bine că anumitor moraliști și juriști, ce lucrează pe abstracții și ignoră omul real în mod voit, le va displace această realitate. Dar adevărul e adevăr. Dacă omul e ceva mai rațional decât nu-1 cred psihiatrii, el e mult mai puțin decât nu-1 socotesc raționaliștii. Tocmai cosmetice naturale anti-imbatranire aceea, toată problema educației e pusă în cumpănă aici, căci a aștepta dezvoltarea rațiunii pentru a începe educarea copilului înseamnă a o rata iremediabil.

Anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică trebuie să țină cont, vrând-nevrând, de profundul ilogism uman și de faptul că lumina rațiunii nu numai că se trezește relativ târziu, dar chiar odată trezită ea pâlpâie atât de slab, și raza ei abia licărindă e prea adesea complet anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică de cleioasele bezne ale subconștientului, ale eului inferior.

Datorită trupului său, comportamentul omului se constituie pe bază de obișnuințe. Obișnuințele, atât cele bune virtuțilecât și cele rele viciileimplică utilizarea sferei simțurilor din animalitatea omului, adică - pentru a utiliza un termen global - a sensibilității.

anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică

Aceasta, la rândul său, se bazează pe un substrat organic și nervos nativ. Diferitele calități și caracteristici de comportament nu devin pe deplin ale noastre decât din clipa în care au devenit o obișnuință și au trecut, prin repetare, în automatism, așa cum un artist sau violonist devine virtuos al artei sale doar după ce mișcările lui sunt trecute în reflexe. Tot rostul educației sesderma btses crema hidratanta antirid fragedă copilărie este de a înscrie în cei mici obișnuințele bune, dictate de rațiune, înainte ca posibilitățile de bine să fi fost copleșite de pornirile rele.

Congresul Național de Reumatologie. Prof. Dr. Ahmet Gül: Inovația în poliartrita reumatoidă

Educatorul devine exponentul principiilor juste și întruchiparea rațiunii, căci mintea copilului, încă rudimentară și ezitantă, e incapabilă de a se orienta singură. De aceea, din punctul de vedere al copilului, educația ar părea mai curând un dresaj inteligent decât o operă a rațiunii copilului.

  • Don Bosco România
  • Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor le revine autorilor.

Prin procesele asociative și celelalte idebenonă cremă pentru riduri pedagogice, copilul e înzestrat cu habitudini mintale fericite și deprinderi comportamentale corecte, înainte de a-și exercita singur rațiunea, și este astfel înzestrat cu obișnuințe virtuoase, înainte de a-și putea deprinde însuși voința; într-un cuvânt, în această perioadă, educația se folosește în primul rând de determinismele subconștientului decât de conștiința și libertatea încă neformate în înțelesul lor superior.

Acestea sunt ca aripioarele puișorilor fără pene: cu ele nu se poate încă zbura. Dar pe când penele naturale cresc de la sine și în chip firesc, cele morale, care sunt obișnuințele bune, ce întăresc bătaia de aripă a anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică și conștiințele, nu se dezvoltă decât prin efortul inteligent al educației. Iată de ce, neglijarea educației în fragedă copilărie are consecințe greu de apreciat pentru tot restul vieții.

Omul, pe lângă conștiință și libertate, mai are un domeniu, cel al inconștientului, în care determinismele se împletesc, se busculează și se afirmă tiranic. Aceste determinisme, ca tot atâtea forțe oarbe, captate la timp și canalizate în inteligent, pot fi supuse rațiunii și puse în slujba binelui întregii ființe. Subconștientul e o imensă și de temut uzină energetică subterană, cu dinamuri și acumulatoare puternice, al căror curent de înaltă tensiune fie că nu e captat, fie că nu e izolat corespunzător și, de aceea, toate accidentele sunt posibile, inclusiv totala distrugere a uzinei.

Rațiunea, alături de energiile inconștientului, este forța disparentă a electricianului specialist în comparație cu potențialul imens al uzinei.

Și cu toate acestea, electricianul expert se joacă cu miile și milioanele de volți, atunci când o energie de mii de ori mai mică 1-ar putea ucide. Dacă educatorul joacă rolul electricianului, copilul este uzina însăși și, deopotrivă, ucenicul electrician anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică îl asistă pe expert în construirea acumulatoarelor subterane ale viitoarei personalități omenești, vrem să spunem a virtuților și obișnuințelor bune. Este însă de o importanță capitală ca expertul să preia conducerea uzinei înainte ca motoarele să ardă și restul pieselor să fie avariate sau distruse.

Numai în această lumină se poate pricepe ceea ce spunea Sfântul Toma de Aquino despre rostului pasiunilor omenești: că ele i-au fost date omului pentru a-i susține și întări voința în urmărirea binelui și adevărului.

La cei mai mulți, pasiunile se transformă în patimi, care nu numai că nu întăresc voința și nu o fac mai viguroasă, ci o contrariază vehement. Vina nu e a naturii omenești, ci a nestrunirii ci la timp printr-o educație creștină timpurie și susținută. Este mult mai ușor să preîntâmpini și să împiedici ca patimile dezordonate și rebele să-și instaleze dictatura asupra ființei tale decât să le răstorni, după ce odată s-au instalat la putere. După cum păcatul strămoșesc sau păcatele personale sunt un fapt, anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică și o violare a ordinii supranaturale în care Adam și urmașii săi au fost constituiți, tot astfel, numai printr-un mijloc supranatural această armonie dintâi poate fi restabilită.

Calaméo - Mihai Eminescu, Opere IX

Iată motivul pentru care Biserica ține atât de mult ca familia creștină să fie sfântă, căci educația din fragedă pruncie e de neînlocuit. Cu timpul, obstacolele puse în calea vieții divine primite prin botez sunt tot mai numeroase; și la deteriorările datorate păcatului strămoșesc se adaugă toate celelalte, mult mai grave, ale viciilor și păcatelor personale.

Adevărata tragedie se desfășoară la profunzimi și mai mari. Pentru a o înțelege amintim că, prin botez, creștinul primește nu numai harul sfinților ce-i divinizează substanța sufletului, ci și virtuțile infuze sau turnate, [] atât teologice, anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică și morale, ce-i divinizează facultățile operative.

Deși virtuțile infuze sunt un dar neasemuit, Dumnezeu nu-și restrânge generozitatea numai la atât, căci, deși acestea ne divinizează facultățile operative, ele o fac însă potrivit cu pasul nostru și în chip omenesc: este divinul cel ce se acomodează, și nu invers.

Or, dat fiind că destinul nostru, vrând-nevrând, nu mai este unul pur firesc, ci divin, și că aventura de o măreție negândită în care am fost angajați e dumnezeiască, puterile omenești, chiar divinizate, rămân totuși insuficiente și inegale țintei urmărite. Mărinimia divină e atât de dornică de a ne împărtăși infinitatea plenitudinii sale transcendente, încât vrea să ne proporționeze și în felul de a lucra și să ne schimbe ritmul din uman în divin.

Nu Divinul este cel care se proporționează mai întâi omului, ci este omul cel ce este proporționat Dumnezeirii. Altfel spus, în legăturile nostru cu Dumnezeu, noi procedăm într-un fel tot omenesc, deși avem viața divină prin harul sfințitor, așa cum un copil posedă aievea aceeași natură ca și adultul, deși el nu posedă cu aceeași plenitudine și nici nu se anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică folosi de facultățile sale decât în mod imperfect și copilăresc. Tocmai de aceea are el nevoie să fie asistat de providența părinților care, prin grija lor, îndreaptă și suplinesc deficiențele sale de copil.

Acesta este tot rostul Darurilor Spiritului Sfânt primite împreună cu harul sfințitor în Botez.

anti-îmbătrânire și revizuire idolatrică

În lumea harică, noi suntem și rămânem un fel de prunci neajutorați.